Privatlivspolitik og dataansvarlig

Læs vores privatlivspolitik og dataansvar.

Læs vores privatlivspolitik og dataansvar

God Form behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som kort beskriver hvordan vi behandler dine personoplysninger og dermed sikrer en fair og gennemsigtig behandling.

​Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, som er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Personoplysninger gemmes 2år tilbage.

​Dataansvarlige

God Form er dataansvarlig og sikrer at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

​Kontaktoplysninger

God Form ApS

Gørtlervej 6, 5750 Ringe

​CVR: 33356404

​Kontaktpersoner

 • Søren Roug Andersen
 • Kathrine Roug Andersen

​Tlf.: 60 62 06 90

​E-mail: kontakt@god-form.dk

​www.god-form.dk

​Behandling af Personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

​Medlemsoplysninger

 • Almindelige personoplysninger
  ​- Registrerings- og kontaktoplysninger, som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato.
  ​- Vægt, højde og fedtprocent
 • ​Personoplysninger med højere grad af beskyttelse
  ​- CPR-nummer
  ​- Betalingsoplysninger og kortinformationer
  ​- Oplysninger om doping.​

Indsamling af personoplysninger

Informationerne om de almindelige personoplysninger, oplyses af medlemmet selv.

​I nogle tilfælde kan der være andre kilder. F.eks. Anti Doping Danmark.

​Formålet med God Forms behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

​Lovlige grunde til behandling af personoplysninger

 • ​God Forms berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at lave en medlemskontrakt
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling efter samtykke​
 • God Forms medlemshåndtering og kontingentopkrævning
 • Som led i God Forms træningsaktiviteter, herunder personlig træning.
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os​

Vi behandler udelukkende personoplysninger ud fra legitime interesser.

​I det omfang vi behandler dine oplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser.

 • Udøvelse af træningsaktiviteter
 • Håndtering af dit medlemskab i God Form
 • Opfyldelse af medlemspligter, som opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i God Form, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i God Form
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til ADD i relevant og nødvendigt omfang.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger – også i en periode (2år) efter dit medlemskab er ophørt i God Form.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for unge under 18år behandles oplysninger om forældrene.​​

Samtykke

Ofte vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

​Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt om du vil give dit samtykke og du kan til en hver tid trække det tilbage, ved at give os besked herom.

​Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretages en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forældre.

​Ved medlemskab i God Form for unge under 18år kræves forældrenes samtykke.

​Videregivelse af personoplysninger

Der vil ske videregivelse af dine oplysninger mellem det træningscenter du træner i og God Forms administrationsselskab, der står for administrationen af dit medlemskab.

​Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

​Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i skabe, som altid er aflåste.

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode (2år) fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier

 • ​Eventuelle oplysninger om højde, vægt, fedtprocent, træningsmæssige resultater og lignende, som vi alene behandler med dit samtykke, slettes når dit medlemskab i God Form ophører.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af God Form.​

Rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig.

 • Retten til at blive oplyst om behandling af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse​

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at rette henvendelse til God Form. Kontaktoplysninger findes i ovenstående.

​Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

​Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. datatilsynet.

​Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores webside.

​Ved væsentlige ændringer vil du modtage en meddelelse herom.​

(+45) 60 62 06 90
Send besked